Νομικά

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

 1. Εισαγωγή
  • Οι παρόντες όροι χρήσης και προϋποθέσεις έχουν τεθεί από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας («Flace») και συνιστούν τη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του κάθε χρήστη/επισκέπτη και διέπουν τη σχέση μεταξύ αυτών. Το «Flace» («Ιστοσελίδα») παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνδέει (α) Παροχείς γραφειακού χώρου που διαθέτουν εμπορικό χώρο γραφείου (“Παροχείς γραφειακών χώρων”) και (β) φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις (“Πελάτης”) που αναζητούν χώρους εργασίας (“Χώρος”) για συστέγαση με άλλους ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες (η “Υπηρεσία”). Η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσα απο τη διαδικτυακή πλατφόρμα https://flace.gr/, η οποία επιτρέπει αφενός στους «Παροχείς γραφειακών χώρων» να δημιουργούν καταχωρήσεις και να προβάλλουν τον χώρο γραφείου τους εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά (“Καταχωρήσεις”) και αφετέρου δίνει την δυνατότητα στους «Πελάτες» να επικοινωνήσουν μέσω της «Υπηρεσίας» με τους Παροχείς χώρων και καταλήξουν στη σύναψη συμφωνίας.
  • Οι Όροι Χρήσης και προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ του «Flace» και των «Παρόχων Γραφειακών Χώρων», καθώς και του «Flace» με τους «Πελάτες». Η σχέση μεταξύ των «Παρόχων Γραφειακών Χώρων» και των «Πελατών» αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής συμφωνίας.
  • Σε περίπτωση που ο «Πάροχος γραφειακού χώρου» καταλήξει στη σύναψη συμφωνίας με τον «Πελάτη», το συμβόλαιο που θα συναφθεί παρέχεται από το «Flace», σε περίπτωση που τα μέρη το επιθυμούν, άλλως εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια να επιλέξουν τον τύπο συμβολαίου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
  • Το «Flace» δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των «Παροχών Γραφειακού Χώρου» και των « Πελατών», ούτε ιδιοκτήτης, εκμισθωτής, διαχειριστής, αντιπρόσωπος ή ασφαλιστής οποιουδήποτε χώρου και δεν έχει άλλα συμφέροντα σε ακίνητα.
  • Η χρήση της ιστοσελίδας «Flace» ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω αυτής υπόκειται στους παρόντες Όρους χρήσης και προϋποθέσεις και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών και τη συνακόλουθη δέσμευση των επισκεπτών/χρηστών.
  • Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στους όρους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, γι’ αυτό και ζητείται η ανάγνωση αυτών σε κάθε επίσκεψη.

 

 1. Δημιουργία λογαριασμού

2.1. Η «Ιστοσελίδα» χρησιμοποιείται για τη δημιουργία καταχωρήσεων επαγγελματικών χώρων προς ενοικίαση από τους «Παροχείς γραφειακού χώρου» και την αναζήτηση χώρων εργασίας από τους ενδιαφερόμενους «Πελάτες». Για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση ή να επικοινωνήσετε με έναν «Παροχέα Γραφειακού Χώρου», απαιτείται πρώτα να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό (“Λογαριασμό”). Η δημιουργία λογαριασμού πραγματοποιείται μόνο μία φορά. Οι «Πελάτες» έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν επαγγελματικό χώρο μέσω της «Ιστοσελίδας», συμπληρώνοντας τη φόρμα επαφής που υπάρχει σε κάθε καταχώρηση και θέτοντας είτε (α) ερωτήσεις (“Ερώτηση”) είτε (β) αίτημα προβολής χώρου (“Αίτημα προβολής χώρου”) προς τον «Πάροχο Γραφειακού Χώρου».

2.2. Για να εγγραφείτε, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

α. Ελάχιστο όριο ηλικίας 18 ετών.

β. Επί «Παρόχου Γραφειακού Χώρου» που δεν αποτελεί φυσικό πρόσωπο, αλλά εταιρία οποιασδήποτε μορφής, νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα κατά τη κείμενη νομοθεσία, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που αιτείται την Καταχώρηση, προκειμένου να αποδειχθεί η εξουσία του να δεσμεύει τη νομική οντότητα και με την εγγραφή ο αιτών δηλώνει και εγγυάται ότι διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση.

2.3. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών η ικανοποίηση των ελαχίστων κριτηρίων εγγραφής που αναφέρονται παραπάνω.

2.4. Οι επισκέπτες που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» οφείλουν να δηλώσουν τα ορθά, ακριβή και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους στο σχετικό χώρο της «Ιστοσελίδας» και στη φόρμα εγγραφής για την πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες της, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που ενδεχομένως απαιτούνται για τους σκοπούς εγγραφής, καθώς και να φροντίζουν να ενημερώνουν άμεσα την «Ιστοσελίδα» σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών στοιχείων που έχουν υποβάλει, προκειμένου αυτά να είναι πάντοτε επίκαιρα, ακριβή και πλήρη. Το «Flace» διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία ή να διαγράψει οριστικά έναν λογαριασμό, εάν οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

2.5. Απαιτείται έγκριση της εγγραφής από την «Ιστοσελίδα», η οποία κατά αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια δύναται να απορρίψει αίτηση εγγραφής, εφόσον η τελευταία δεν ανταποκρίνεται στους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος, χωρίς ειδική αιτιολογία. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής, ο αιτών την καταχώριση λαμβάνει γραπτή ειδοποίηση αποδοχής από την «Ιστοσελίδα» σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.6. Κατά την εγγραφή θα ζητηθεί η δημιουργία ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης στον λογαριασμό, ο οποίος πρέπει να διατηρείται εμπιστευτικός. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη του λογαριασμού ή εφόσον υπάρχουν υπόνοιες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των στοιχείων του λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την «Ιστοσελίδα». Τυχόν παραβίαση των ως άνω Όρων χρήσης και προϋποθέσεων ή/και οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του χρήστη από τρίτο με τη συγκατάθεση του χρήστη, δεσμεύει τον χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει η «Ιστοσελίδα».

2.7. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού απευθείας μέσω εγκεκριμένων τρίτων ιστότοπων ή κοινωνικών δικτύων (“TPS”) ( Google, LinkedIn και Facebook).

 

 1. Χρήση του ιστότοπου
  • Παροχείς γραφειακών χώρων

3.1.1. Ο «Πάροχος γραφειακού χώρου» μπορεί να καταχωρίσει δωρεάν το ακίνητό του και να το προβάλει στην «Ιστοσελίδα» μέσω αναλυτικής περιγραφής και παρουσίασης του χώρου γραφείου, των εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών του, τα οποία περιλαμβάνουν τον τύπο του γραφείου, το έτος κατασκευής, τη χωρητικότητα, την τιμή ενοικίασης(το “μηνιαίο τέλος”) ανά μήνα (ανά άτομο ή ανά γραφείο), τη διαθεσιμότητα, παροχές (όπως Wi-Fi, έπιπλα, WC, εξοπλισμό, αίθουσες συνεδριάσεων, 24ωρη πρόσβαση, κουζίνα, ασανσέρ, πάρκινγκ διεύθυνση αλληλογραφίας και πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες) και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

3.1.2. Οι χώροι θα είναι σε διαρκή βάση διαθέσιμοι στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας, εκτός αν (α) Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» διαγράψει την καταχώριση μέσω του λογαριασμού του, (β) Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης. Στην περίπτωση αυτή, η «Ιστοσελίδα» και οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές της διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν ή να αφαιρέσουν την καταχώριση του χώρου.

3.1.3. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα ή παραβιάζει τους Όρους χρήσης και προϋποθέσεων του παρόντος εκ μέρους του «Παρόχου Γραφειακού Χώρου», δεν επιτρέπεται και η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να την αφαιρέσει.

3.1.4. Η «Καταχώριση» μπορεί να συνοδεύεται και από φωτογραφίες του χώρου. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να προβάλλουν τον χώρο και να βοηθούν στον καθορισμό των προσδοκιών των «Πελατών». Η «Ιστοσελίδα» παρέχει τη δυνατότητα  κατόπιν αιτήματος και με πρόσθετο κόστος επιβάρυνσης να φέρει σε επαφή τον «Πάροχο Γραφειακού Χώρου» με επαγγελματίες φωτογράφους.

3.1.5. Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» δηλώνει και εγγυάται ότι (i) είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου που καταχωρεί στην «Ιστοσελίδα» ή έχει το δικαίωμα, την εξουσιοδότηση ή την άδεια του ιδιοκτήτη να καταχωρήσει τον χώρο, (ii) ο «Χώρος» συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.

3.1.6. Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» πρέπει να αναφέρει στην καταχώριση τη συνολική τιμή της ενοικίασης του χώρου, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα τέλη που οφείλονται για τη χρήση του (συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάρη, των τελών χρήσης των εγκαταστάσεων, των χρεώσεων υπηρεσιών κ.α.) και θα πρέπει να ορίζεται στην χαμηλότερη δυνατή τιμή για τον συγκεκριμένο χώρο.

3.1.7. Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» δεσμεύεται ότι θα ανταποκρίνεται έγκαιρα και προσηκόντως σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα του απευθύνεται είτε από την «Ιστοσελίδα» είτε από τον «Πελάτη».

3.1.8. Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» αποδέχεται και δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα (εντός 14 ημερολογιακών ημερών) την «Ιστοσελίδα» σε περίπτωση που καταλήξει στη συμφωνία κατάρτιση σύμβασης με τον «Πελάτη», αναφέροντας το περιεχόμενο και τους όρους που περιέχονται σε αυτή, άλλως ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας για τη μη έγκαιρη ανακοίνωση. Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» οφείλει να αποστείλει στην «Ιστοσελίδα» με οποιοδήποτε σταθερό μέσο το συμβόλαιο που υπεγράφη μεταξύ των μερών.

3.1.9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσεως μεταξύ του «Παρόχου Γραφειακού Χώρου» και του «Πελάτη», αμφότερα τα μέρη υποχρεούνται να ενημερώνουν την «Ιστοσελίδα» για οποιαδήποτε μεταβολή, παράταση και εν γένει τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

3.1.10. Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» υποχρεούται να αποζημιώσει την «Ιστοσελίδα» σε σχέση με: (i) την παράβαση από μέρους του των υποχρεώσεων που ορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος (ii) οποιαδήποτε αξίωση του «Πελάτη» που απορρέει από τη  σχέση τους με τον «Πάροχο Γραφειακού Χώρου», η οποία προκύπτει από τυχόν παραβίαση των όρων του παρόντος εκ μέρους του «Παρόχου Γραφειακού Χώρου» (iii) οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με ζημίες ή απώλειες που οφείλονται στη συμπεριφορά του «Παρόχου Γραφειακού Χώρου» σε βάρος τρίτων προσώπων.

3.1.11. Το «Flace» συνιστά στον «Πάροχο γραφειακού χώρου να εξασφαλίσει την κατάλληλη ασφάλιση για τον υπό καταχώριση «Χώρο» του και να εξετάσει προσεκτικά οποιαδήποτε υπάρχουσα ασφαλιστική πολιτική για να καθορίσει εάν αυτή η πολιτική θα καλύπτει τις ενέργειες ή παραλείψεις του «Πελάτη» και των προσκεκλημένων. Είναι σημαντικό ο «Πάροχος του γραφείου» να κατανοεί τυχόν εξαιρέσεις και εκπτώσεις που μπορεί να ισχύουν για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του. Κάθε χορήγηση χώρου σε έναν πελάτη μπορεί να ακυρώσει τους όρους του ασφαλιστηρίου του.

3.1.12. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στην ιστοσελίδα, ο «Πάροχος γραφειακού χώρου» παραχωρεί αυτόματα στην ιστοσελίδα το δικαίωμα και την άδεια η τελευταία να προβάλλει, δημοσιεύσει, τροποποιήσει, μεταφράσει, αναπαραγάγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή άδεια για την κάθε ενέργεια.

 

3.2. Αναφερόμενοι Πελάτες, Αμοιβή και Τιμολόγηση

3.2.1. Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» αναγνωρίζει ότι η «Ιστοσελίδα» συνδέει τους «Πελάτες» με τους «Παρόχους Γραφειακού Χώρου». Οποιοσδήποτε «Πελάτης» που έρχεται σε επαφή με τον «Πάροχο Γραφειακού Χώρου» μέσω της «Ιστοσελίδας» και στη συνέχεια συνάπτει συμβόλαιο ως αποτέλεσμα της χρήσης της «Ιστοσελίδας» θεωρείται ως παραπομπή από την «Ιστοσελίδα» (“Αναφερόμενος «Πελάτης”). Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» συμφωνεί να μην απορρίψει αδικαιολόγητα οποιονδήποτε Αναφερόμενο Πελάτη ενδιαφέρεται για τον χώρο του σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1.

3.2.2. Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» συμφωνεί να καταβάλει την αμοιβή της «Ιστοσελίδας» (όπως ορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους), εκτός εάν αποδείξει εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας ότι είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον «Πελάτη» που παραπέμφθηκε εκτός της ιστοσελίδας.

3.2.3. Η  αμοιβή της «Ιστοσελίδας» ανέρχεται σε ένα μηνιαίο ενοίκιο (για συμβόλαιο μεγαλύτερα του 12μήνου) ή σε ποσοστό 10% επί του συμβολαίου (για συμβόλαια λιγότερα του 12μήνου) και δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. (εάν υπάρχει) και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου. Σε διαφορετική περίπτωση όπου ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» δεν επιθυμεί να καταβάλλει εξ ολοκλήρου την αμοιβή της «Ιστοσελίδας», θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαία (για όσο διάστημα έχει επισυναπτεί το συμβόλαιο – μέχρι 12 μήνες) το ποσοστό του 12,5% επί του συμβολαίου.

3.2.4. Η αμοιβή της «Ιστοσελίδας» καταβάλλεται για κάθε συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ του «Παρόχου Γραφειακού Χώρου» και του «Πελάτη».

3.2.5. Σε περίπτωση που ο Αναφερόμενος «Πελάτης» επεκτείνει την Άδεια Χρήσης με τον Παροχέα του Γραφείου για (α) την άδεια χρήσης ενός νέου χώρου ή β) να επεκτείνει την άδειά της για να συμπεριλάβει νέο χώρο, τα μέρη συμφωνούν να τροποποιήσουν το τέλος Flace σύμφωνα με τα νέα συνολικά τέλη διαστήματος.

3.2.6. Σε περίπτωση αμφισβητούμενης σύστασης μέσω του ιστότοπου Flace, ο πάροχος του γραφείου πρέπει να παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και τεκμηρίωση προς υποστήριξη της διαφοράς του. Το Flace συμφωνεί να επανεξετάσει τις πληροφορίες αυτές, μαζί με δικά του τεκμηριωμένα στοιχεία, με καλή πίστη και να καθορίσει εάν η σύσταση στον Αναφερόμενο Πελάτη είναι έγκυρη ή όχι. Η απόφαση του Flace για το θέμα είναι οριστική και δεσμευτική για τον πάροχο του γραφείου.

 

Τιμολόγηση

3.2.7. Το τιμολόγιο ή απόδειξη αμοιβής του «Flace» θα εκδοθεί κατά την ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου μεταξύ του «Πελάτη» και του «Παροχέα Γραφειακού Χώρου». Ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» συμφωνεί να καταβάλει την αμοιβή του «Flace» εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

3.2.8. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της πληρωμής από τον «Πάροχο γραφειακού χώρου», ο τελευταίος επιβαρύνεται με την καταβολή τόκων για το ληξιπρόθεσμο ποσό με επιτόκιο 4% το χρόνο πάνω από το βασικό επιτόκιο της ΧΧΧΧΧ. Οι τόκοι αυτοί προκύπτουν καθημερινά από την ημερομηνία λήξης μέχρι την πραγματική καταβολή του ληξιπρόθεσμου ποσού, είτε πριν είτε μετά την κρίση. Ενδέχεται επίσης να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβαση του «Παρόχου γραφειακού χώρου» σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Δικτυακό Τόπο, διατηρούμε το δικαίωμα να επιδιώξουμε με οποιαδήποτε διαθέσιμα μέσα  να εισπράξουμε το οφειλόμενο από τον «Πάροχο γραφειακού χώρου» ποσό, ενώ θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται χρεώσεις μέχρι να κλείσει ο λογαριασμός.

3.2.9. Σε περίπτωση που ο «Πελάτης» δεν ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον «Πάροχο Γραφειακού Χώρου» μετά την σύναψη του συμβολαίου, ο «Πάροχος Γραφειακού Χώρου» εξακολουθεί να υποχρεούται να καταβάλει την αμοιβή του «Flace», η οποία είναι ανεξάρτητη και σε καμία περίπτωση ο «Flace» δεν φέρει ευθύνη για την οιανδήποτε παραβίαση της δικής του συμφωνίας.

 

3.3. Πελάτες

Η παρακάτω ενότητα ισχύει μόνο για τους «Πελάτες».

3.3.1. Ο ««Πελάτης»» μέσω της «Ιστοσελίδας» μπορεί να δει τις καταχωρίσεις γραφείων ή να υποβάλει ερωτήσεις ή/ και κρατήσεις σε σχέση με ένα χώρο που τον ενδιαφέρει.

3.3.2. Ο ««Πελάτης»» κατανοεί, αποδέχεται και εγγυάται ότι (i) οφείλει να ενημερώνει άμεσα και προσηκόντως το «Flace» σχετικά με οποιαδήποτε συμβόλαιο που υπογράφει είτε σε σχέση με ένα χώρο είτε σε σχέση με έναν «Πάροχο Γραφειακού Χώρου», και (ii) οποιοδήποτε σχόλιο, γνώμη και κριτική του θα είναι αληθινή, πλήρης και σαφής σε σχέση με οποιαδήποτε συμβόλαιο ή/και χώρο.

3.3.3. Ο ««Πελάτης»» κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία που αφορά τη μεταφορά δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

3.3.4. Με την εγγραφή του στις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» και την κράτηση προβολής χώρου, ο ««Πελάτης»» συμφωνεί και συγκατατίθεται στη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για να έρθει σε επαφή μέσω της «Ιστοσελίδας» με τον «Πάροχο Γραφειακού Χώρου».

 

3.4. Πάροχοι γραφειακού χώρου και πελάτες

3.4.1. Τόσο ο «Πάροχος γραφειακού χώρου» όσο και ο ««Πελάτης»» κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, απρεπές ή παράνομο. Σε περίπτωση που η «Ιστοσελίδα» λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί υλική ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

3.4.2. Ρητά συμφωνούν και αποδέχονται ότι απαγορεύονται και ενδέχεται να οδηγήσουν σε κυρώσεις τα εξής:

(i) Χρήση της «Ιστοσελίδας» και των υπηρεσιών της με σκοπό την προώθηση οποιασδήποτε εγκληματικής δραστηριότητας.

(ii) Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/επισκέπτη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

(iii) Προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/επισκεπτών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων).

(iv) Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιουδήποτε εφαρμοστέου κανόνα τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού, διεθνούς δικαίου ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της «Ιστοσελίδας».

(v) Αποθήκευση περιεχομένου του ιστότοπου σε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο ή δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με συστηματική λήψη και αποθήκευση ολόκληρου του περιεχομένου του ιστότοπου.

(vi)Κάθε μορφής παρεμπόδισης της ορθής λειτουργίας της ιστοσελίδας ή των διακομιστών στους οποίους φιλοξενείται η ιστοσελίδα του «Flace».

 

 1. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα «Ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες υπάρχουν προς διευκόλυνση του χρήστη, όπως η παροχή περαιτέρω πληροφοριών, προσφορών και προωθητικών προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προσώπων, οι οποίες μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμες ή ενδιαφέρουσες. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν προωθούνται εμπορικά από την «Ιστοσελίδα», δεν υποστηρίζονται ή συνδέονται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο με αυτή και για τον λόγο αυτό η τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Η «Ιστοσελίδα» δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι άλλες ιστοσελίδες, που συνδέονται με αυτή, είναι ελεύθερες από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Επομένως, η «Ιστοσελίδα» δεν είναι υπεύθυνη για την προστασία και την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους χρήστες/επισκέπτες κατά την επίσκεψή τους σε αυτές τις ιστοσελίδες, δεδομένου ότι οι τελευταίες δεν καθορίζονται από τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας». Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αυτές τις ιστοσελίδες, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

 

 1. Αναστολή και διακοπή υπηρεσιών

5.1. Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί κάθε δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, τη λειτουργία οποιασδήποτε υπηρεσίας της ή/και της ιστοσελίδας ως σύνολο, για εργασίες επισκευής ή συντήρησης ή για την ενημέρωση ή την αναβάθμιση οποιουδήποτε περιεχομένου της.

5.2. Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα με ή χωρίς προειδοποίηση, να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες ή/και να τερματίσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή/και τη χρήση του λογαριασμού χρήστη σε περίπτωση που:

 1. έχουν παραβιάσει κάποιον από τους Όρους χρήσης και προϋποθέσεις.
 2. έχουν, έναντί της, ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις.

5.3. Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις και να λάβει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα. Μια τέτοια παραβίαση μπορεί να οδηγήσει στη λήψη, με ή χωρίς προειδοποίηση, οποιουδήποτε από τα παρακάτω μέτρα σωρευτικά ή διαζευτικά:

 1. Προειδοποίηση του χρήστη για άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού.
 2. Άμεση διαγραφή του περιεχομένου και ταυτόχρονα διακοπή της λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/επισκέπτη.
 • Άμεση αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας της «Ιστοσελίδας».
 1. Νομικές ενέργειες  με σκοπό την αποκατάσταση κάθε ζημίας που συνδέεται αιτιωδώς με την παράβαση.
 2. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει η «Ιστοσελίδα» ως κατάλληλη.

5.4. Για κάθε συμφωνία που καταρτίσθηκε μεταξύ του «Παρόχου Γραφειακού Χώρου» και του «Πελάτη» χάριν της μεσολάβησης της «Ιστοσελίδας», πριν από την αναστολή/ διακοπή των υπηρεσιών ή την για οποιαδήποτε από τους υπ’ αριθ. 5.2. και 5.3. λόγους διακοπής της συνεργασίας των ως άνω προσώπων με την «Ιστοσελίδα», εξακολουθεί να οφείλεται η αμοιβή της «Ιστοσελίδας», όπως και για οποιαδήποτε συμφωνία, η οποία καταρτίστηκε μετά την διακοπή της σχέσης των μερών, αλλά οφείλεται στη μεσολάβηση της «Ιστοσελίδας».

5.5. Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με ή χωρίς αιτιολογία, εφόσον ενημερώσει την «Ιστοσελίδα» μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση help@flace.gr με θέμα “Διαγραφή λογαριασμού”.

 

 

 1. Η ευθύνη μας

Τίποτα στους Όρους και προϋποθέσεις δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του Flace προς εσάς:

.για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από την αμέλεια του Flace

για δόλια ψευδή δήλωση

για κάθε άλλη ευθύνη η οποία, κατά νόμο, δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.

 

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η «Ιστοσελίδα» δε φέρει καμία ευθύνη για:

6.1. Δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή για λάθη και μη διαθεσιμότητα του Διαδικτύου ή για κάθε άλλη περίπτωση που βρίσκεται εκτός του εύλογου ελέγχου και της αρμοδιότητάς της.

6.2. Απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη του λογαριασμού ή από βλάβη, βραχυκύκλωμα, λάθος ή απώλεια ρεύματος, τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν προκληθεί από ή στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη.

6.3. Επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την προσπάθεια χρήσης αυτόματων προγραμμάτων να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στο σύστημά της.

6.4. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε ιό ή άλλο τεχνολογικά επιζήμιο υλικό που ενδέχεται να επηρεάσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο υλικό που ανήκει στον χρήστη/επισκέπτη, λόγω της χρήσης της «ιστοσελίδας» ή της λήψης περιεχομένου της ή περιεχομένου κάθε άλλης ιστοσελίδας συνδεδεμένης με αυτή.

6.5. Αδυναμία εκτέλεσης ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης που φέρει η «Ιστοσελίδα» απορρέουσα από τους παρόντες Όρους χρήσης και Προϋποθέσεις, η οποία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

 

 1. Γενικά

7.1. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων ή  υποχρεώσεων των χρηστών της «Ιστοσελίδας» βάσει των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων.

7.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων χρήσης και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη, η ακυρότητα του μέρους δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα το σύνολο αυτών.

7.3. Απαιτείται ρητή έγγραφη συναίνεση της «Ιστοσελίδας» προκειμένου να τροποποιηθεί οποιοσδήποτε από τους Όρους χρήσης και προϋποθέσεις του παρόντος.

 1. Δικαιοδοσία

Οι Όροι χρήσης και κάθε τροποποίηση αυτών, καθώς επίσης και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτούς ή την τροποποίησή τους στο μέλλον, καθορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν δικαστικές διαφορές που εγείρονται σχετικά με τις υπηρεσίες και την εν γένει χρήση/επίσκεψη στην «Ιστοσελίδα», αποκλειστικά αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

 1. Επικοινωνία με το Flace

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου: help@flace.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι η ιστοσελίδα https://flace.gr/ (εφεξής Flace), θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων χρηστών της, είναι θεμελιώδες στοιχείο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται στα πλαίσια της άσκησης της δραστηριότητάς του.

To Flace επιμελώς ασχολείται με την έρευνα για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία των πληροφοριών των χρηστών, που αντλούνται από την επίσκεψη ή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, της εφαρμογής του και των υπηρεσιών του με την ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογικών μέτρων για την πρόληψη της ανεπιθύμητης από πλευράς των χρηστών εξάπλωσης των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιδιωτικότητα και την προσωπική ταυτότητα.

Παρακαλείται ο χρήστης να αναγνώσει τους όρους της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ίδιο, όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Flace και όταν κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά του. Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Flace, ο χρήστης μάς παρέχει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον παρόν κεφάλαιο της Πολιτικής Απορρήτου.

Συλλογή δεδομένων πλοήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα, οι διαδικασίες και οι υπολογιστικές τεχνικές, που διέπουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής μας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, αντλούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η δε «άντληση» αυτή εκτελείται αυτομάτως από τους μηχανισμούς πρόσβασης και λειτουργίας και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο. Kάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται με τον ιστότοπο του Flace και την εφαρμογή του, κάθε φορά που καλεί ή ζητά περιεχόμενο, καθώς και κάθε φορά που προβαίνει σε μια ενέργεια, τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται στα συστήματα του διαδικτυακού μας τόπου με τη μορφή αρχείων πίνακα ή γραμμικών δεδομένων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP, ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας, το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη με τη μορφή URI, η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης στο διακομιστή, η μέθοδος που χρησιμοποιείται, για να υποβάλει την αίτηση στο διακομιστή, το ποσό των μεταδιδόμενων δεδομένων, ο αριθμητικός κωδικός, που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή και άλλες παράμετροι, που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον υπολογιστή του χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Flace, με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανωνύμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής για τον εντοπισμό σελίδων, στις οποίες ο χρήστης επιδεικνύει προτίμηση κι επομένως παρέχουν κατάλληλο περιεχόμενο ως προς τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους.

Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς διερεύνηση ευθύνης σε περίπτωση παραβατικών συμπεριφορών και διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε βάρος της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της ή σε βάρος των ίδιων των χρηστών της, κατόπιν μάλιστα αιτήματος της ίδιας της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Κατηγορίες Δεδομένων

Οι κατηγορίες δεδομένων που μπορεί να επεξεργαζόμαστε είναι:

 • Δεδομένα χρήσης, δηλαδή δεδομένα που έχουμε συλλέξει από επισκέπτες και χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, του proxy, του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί, της έκδοσής του, του λειτουργικού του συστήματος, της προέλευσής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που επισκέφθηκε, καθώς και των πληροφορίων για το χρόνο, συχνότητα, και μοτίβα της χρήσης των υπηρεσιών μας.
 • Δεδομένα λογαριασμού, δηλαδή το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, και email που μας έχει υποβάλλει ο χρήστης.
 • Δεδομένα προφίλ, δηλαδή τα στοιχεία πρόσβασης που ο χρήστης έχει επιλέξει ώστε να ταυτοποιείται και να μπορεί να εισέλθει στο λογαριασμό του.
 • Δεδομένα υπηρεσιών, δηλαδή δεδομένα από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του.
 • Δημόσια Δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ιστότοπου.
 • Δεδομένα υποστήριξης, δηλαδή δεδομένα που κάποιος χρήστης έχει στείλει σε εμάς για την υποστήριξη κάποιου αιτήματος ή απορίας σε σχέση με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου.
 • Δεδομένα ειδοποιήσεων, δηλαδή δεδομένα που ο χρήστης παρείχε, ώστε να πληροφορείται για νέα, ενημερωτικά δελτία, και συναφείς πληροφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.

 

Σκοπός της Επεξεργασίας

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας αντιμετωπίζονται με καθ’ όλα νόμιμο και προσήκοντα τρόπο και σύμφωνα πάντα με τις αρχές της αναλογικότητας, της νομιμότητας και στα πλαίσια που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (εφεξής: «ο Κανονισμός») και θα χρησιμοποιούνται αυστηρώς και μόνο για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής παροχής των υπηρεσιών μας.

Εκτός της αυτόματης συλλογής των δεδομένων πλοήγησης, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παρέχει οικειοθελώς πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, που θα συλλέγονται από το Flace.gr αποκλειστικά μέσω της συμπλήρωσης ορισμένου πεδίου εισαγωγής (εφεξής «Φόρμα Επικοινωνίας»), που προτείνεται για να εισάγουν τα δεδομένα τους οι χρήστες, στον ιστότοπο και την εφαρμογή του. Οι φόρμες επικοινωνίας είναι διαφορετικού τύπου, ανάλογα με το είδος υπηρεσίας, την οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης.

 

.

Σε αρκετές εφαρμογές και υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομικό κώδικα, και άλλα προσωπικά στοιχεία). Η αποστολή αυτών των δεδομένων γίνεται εκουσίως και ρητώς και περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα είναι αναγκαία για τους σκοπούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας που έχει ζητηθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχει ο χρήστης θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένα ηλεκτρονικά μέσα, και θα υφίστανται σε επεξεργασία με τα πλέον κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που ενδεχομένως υπάρχουν στον ιστότοπο και την εφαρμογή του συνεπάγεται την απόκτηση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αποστολέα. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στα αιτήματα που στέλνονται και για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται.

Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή, κυρίως μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων και μη διαδικασιών, ενώ η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται απευθείας, είτε από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας (Flace.gr), είτε από εξωτερικό συνεργάτη εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου, είτε από τρίτο ως προς τον υπεύθυνο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού.

Προβλέπονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή αντισυμβατικής ή παράνομης χρήσης δεδομένων, πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα μέρη και απώλειας δεδομένων. Δεν συλλέγονται δεδομένα από τον ιστότοπο και την εφαρμογή του, χωρίς την απαραίτητη συναίνεση, σε περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούν στην παροχή κάποιας υπηρεσίας.

Ρητή συγκατάθεση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, αλλά και σύμφωνα με έτερες διατάξεις εθνικών νόμων, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, θα ζητείται από τον χρήστη ειδικώς όπως δώσει την ειδική και ρητή συγκατάθεσή του υποχρεωτικώς για την επεξεργασία και την επικοινωνία των δεδομένων αυτών, επιλέγοντας ειδικό κουτί με την ένδειξη «Αποδέχομαι».

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και οιουδήποτε εθνικού νόμου ήθελε ισχύει, εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση προς τις νομοθετικές αυτές διατάξεις, αλλά και στις όποιες σχετικές με το αντικείμενο αυτό (προστασία προσωπικών δεδομένων) συμβατικές διατάξεις ήθελε συμφωνηθούν μεταξύ των μερών, ήτοι του χρήστη και του υπευθύνου επεξεργασίας δια της ιστοσελίδας μας. Η καταχώριση και επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται σε έγγραφο και ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας και πάντα με γνώμονα τους προαναφερθέντες σκοπούς και, σε κάθε περίπτωση, για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα, είτε άμεσα και αυτοπροσώπως, είτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τρίτων υποκειμένων που θα ενεργούν ως διαχειριστές, εσωτερικοί ή ενδεχομένως εξωτερικοί της δομής του ή ως αντιπρόσωποι, σε κάθε περίπτωση για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας (Flace).

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, ενεργοποιείται ένα σύστημα επαλήθευσης κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε επικοινωνίες μέσω της απάντησης στις ανακοινώσεις που τίθενται στη διάθεση των χρηστών. Τα καταχωρημένα δεδομένα μπορούν να εξακριβωθούν, με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων ή περιεχομένου που δεν συμμορφώνονται με τους Γενικούς Όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να κοινοποιηθούν σε τρίτους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Ασφάλεια δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία θα πρέπει να προστατεύονται με φυσικές και λογικές μεθόδους, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της διάδοσης, της απώλειας και της καταστροφής των δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το Flace λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται. Ωστόσο, παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από την ιστοσελίδα μας για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και το Flace δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Ο τελευταίος πρέπει να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα μας σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τον χρήστη από το λογαριασμό του και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

Το Flace διατηρεί το δικαίωμα να προβεί – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – σε ενέργειες, όπως: α) καταγραφή και αποθήκευση κάθε επικοινωνίας του επισκέπτη- χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των email επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων, β) διερεύνηση οιασδήποτε καταγγελίας σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) απόσυρση φωτογραφιών και γενικώς αποσταλέντων από τον χρήστη δεδομένων και πληροφοριών, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας μας δ) διαγραφής εγγεγραμμένων μελών, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας μας μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

 

 

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τις μηχανές αναζήτησης και τα δεδομένα τοποθεσίας

Τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την ανάλυση της κίνησης στο διαδίκτυο, να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα και την εφαρμογή της και να παρέχουν χρήσιμη και σχετική διαφήμιση στους επισκέπτες. Με τη χρήση cookies τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταδίδονται ή αποκτώνται και τα συστήματα εντοπισμού χρηστών δεν χρησιμοποιούνται. Αν ο χρήστης δεν θέλει οι πληροφορίες του να συλλέγονται μέσω αυτού του μηχανισμού (χρήση cookies) μπορεί να εφαρμόσει μια απλή διαδικασία στο πρόγραμμα περιήγησης, που επιτρέπει την άρνηση της λειτουργίας των cookies.

Σε περίπτωση που η σελίδα σχετικά με τη διαφήμιση έχει ήδη καταργηθεί από τον ιστότοπο, είναι πιθανό το αποθηκευμένο αντίγραφο να παραμείνει στα αποτελέσματα αναζήτησης για μερικές ημέρες. Τα αποτελέσματα αναζήτησης δεν τα διαχειρίζονται ο ιστότοπος και η εφαρμογή, αλλά ο χρήστης μπορεί να αναφέρει την αφαίρεση της σελίδας και να ζητήσει την ενημέρωση του αποθηκευμένου αντιγράφου απευθείας στη μηχανή αναζήτησης.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με τη λειτουργία ανίχνευσης ενεργών θέσεων, ο ιστότοπος και η εφαρμογή μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία ανώνυμα, σε μορφή που δεν επιτρέπει στον χρήστη να αναγνωρίζεται προσωπικά και χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό της διευκόλυνσης της χρήσης ορισμένων λειτουργιών ιστότοπου και εφαρμογής βάσει της θέσης. Οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή με πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

Διάρκεια της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων δεν θα διαρκεί περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής, δηλαδή την αποθήκευση των κριτηρίων αναζήτησης, την κοινοποίηση, τη δημοσίευση ανακοινώσεων και την επαφή των μερών.

 

Η επεξεργασία θα διαρκέσει έως ότου το ενδιαφερόμενο μέρος αποφασίσει να ακυρώσει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, με επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Επίσης, θα είναι δυνατόν να διαρκέσει και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση των προσωπικών δεδομένων καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων.

 

Δικαιώματα του χρήστη

Η νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων, παρέχει στον ενδιαφερόμενο χρήστη την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι προσωπικών δεδομένων, ακόμη και αν δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί και ότι τα δεδομένα αυτά διατίθενται με κατανοητή μορφή. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει να γνωρίζει την προέλευση των δεδομένων, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, των εκτελούντων απλώς την επεξεργασία και τρίτων για λογαριασμό του υπευθύνου, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα προσωπικά δεδομένα του, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων του και τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων και άλλα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού.

Μπορεί επίσης να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, τη διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, την ενημέρωσή του σχετικά με τα προηγούμενα, τη λήψη των δεδομένων αυτών σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τύπο δεδομένων ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, να εναντιωθεί στην επεξεργασία και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Σχετικά με απορίες

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα πολιτική ή γενικότερα αναφορικά με τις δραστηριότητες του Flace.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@flace.gr.

Compare listings

Compare